I-Halloween

I-Halloween ingumkhosi waminyaka yonke, kodwa empeleni igujwa ngani?Futhi leli siko eliyinqaba laqala kanjani?Ingabe, njengoba abanye besho, kuwuhlobo oluthile lokukhulekela amademoni?Noma ingabe kumane kuyinsalela engenangozi yemikhuba ethile yobuqaba yasendulo?

Igama ngokwalo, elithi “Halloween,” empeleni lisuka eSontweni LamaKatolika.Iphuma enkohlakalweni yenkontileka ye-All Hallows Eve.U-November 1, “All Hollows Day” (noma “Usuku Lwabangcwele Bonke”), uwusuku lwamaKatolika lokukhumbula osanta.Kodwa, ngekhulu lesi-5 BC, eCeltic Ireland, ihlobo laphela ngokusemthethweni ngo-Okthoba 31. Leli holide lalibizwa ngokuthi iSamhain (sow-en), unyaka omusha wamaCeltic.

Enye indaba ithi, ngalolo suku, imimoya ekhululiwe yabo bonke ababefile phakathi nonyaka owandulele yayizobuya izofuna izidumbu ezizoba nazo ngonyaka olandelayo.Kukholakala ukuthi ukuphela kwethemba labo lokuphila kwangemva kokufa.AmaCelt ayekholelwa ukuthi yonke imithetho yendawo nesikhathi yayimisiwe phakathi nalesi sikhathi, ivumela izwe lemimoya ukuba lihlangane nabaphilayo.

Ngokwemvelo, ababesaphila babengafuni ukungenwa umoya.Ngakho ngobusuku buka-October 31, izakhamuzi zazicisha umlilo ezindlini zazo, ukuze zibande futhi zingafiseleki.Babe sebevunula ngazo zonke izinhlobo zemvunulo ewubukhazikhazi futhi bebukisa ngomsindo endaweni, becekela phansi ngangokunokwenzeka ukuze bethuse imimoya efuna imizimba yokuba nayo.

Mhlawumbe incazelo engcono yokuthi kungani amaCelt acisha imililo yawo kwakungekona ukudikibalisa ukuba nemimoya, kodwa ukuze zonke izizwe zamaCelt zikwazi ukubhula umlilo wazo emthonjeni ofanayo, umlilo wamaDruidic owawulokhu uvutha eMpumalanga Ephakathi, e-Usinach.

Okunye ukulandisa kulandisa ngendlela amaCelt ayengamshisa ngayo othile esigxotsheni okwakucatshangwa ukuthi useke wangenwa umoya, njengesifundo emimoyeni.Amanye ama-akhawunti omlando weCeltic achitha lezi zindaba njengenganekwane.

AmaRoma amukela imikhuba yamaCeltic njengeyawo.Kodwa ngekhulu lokuqala AD, i-Samhain yahlanganiswa nemikhosi yezinye izinkolelo zamaRoma ezenzeka ngo-October, njengosuku lwayo lokuhlonipha uPomona, unkulunkulukazi waseRoma wezithelo nezihlahla.Uphawu lwe-Pomona i-apula, elingase lichaze umsuka wesiko lethu lesimanje lokugwaza ama-apula nge-Halloween.

Inhloso yemikhuba nayo yashintsha ngokuhamba kwesikhathi ukuze ibe isiko.Njengoba inkolelo yokuba nemimoya yayincipha, umkhuba wokugqoka njengezimvunulo, izipoki nabathakathi waqala ukufezwa umkhosi.

Isiko le-Halloween lalethwa eMelika ngeminyaka yawo-1840's izifiki zase-Ireland ezazibalekela indlala yamazambane ezweni labo.Ngaleso sikhathi, imigilingwane enjengeyentandokazi eNew England yayihlanganisa ukweqa phezu kwezindlu zangaphandle kanye namasango othango avulekayo.

Isiko lokukhohlisa noma ukuphatha kucatshangwa ukuthi alivelanga kumaCelt ase-Ireland, kodwa ngesiko laseYurophu langekhulu lesishiyagalolunye elibizwa ngokuthi i-souling.Ngo-November 2, uSuku Lwemiphefumulo Yonke, amaKristu okuqala ayehamba umuzi nomuzi ecela “amaqebelengwane omphefumulo,” enziwe ngeziqephu zesinkwa esinama-currant.Uma abakhongi bethola amakhekhe e-soul, babeba ningi nemithandazo ababethembisa ukuyisho egameni lezihlobo ezingasekho zabanikelayo.Ngaleso sikhathi, kwakunenkolelo yokuthi abafileyo bahlala bedidekile isikhathi esithile ngemva kokufa, nokuthi umthandazo, ngisho nowezihambi, wawungasheshisa umphefumulo udlulele ezulwini.

Isiko le-Jack-o-lantern cishe livela kunganekwane yase-Ireland.Njengoba le ndaba ixoxwa, indoda okuthiwa uJack, eyayidume kabi njengesidakwa neqili, yakhohlisa uSathane ukuba agibele esihlahleni.UJack wabe eseqopha umfanekiso wesiphambano esiqwini sesihlahla, ecupha udeveli emthini.UJack wenza isivumelwano nosathane ukuthi, uma engaphinde amlinge, amthembise ukuthi uzomehlisa esihlahleni.

Ngokwenganekwane, ngemva kokufa kukaJack, wenqatshelwa ukungena eZulwini ngenxa yezindlela zakhe ezimbi, kodwa futhi wenqatshelwa ukungena esiHogweni ngoba wayekhohlise uSathane.Kunalokho, udeveli wamnika ilahle elilodwa lokukhanyisa indlela yakhe ebumnyameni obubandayo.I-ember yayifakwa ngaphakathi kwetheniphu enemigodi ukuze ihlale icwebezela isikhathi eside.

Ama-Irish ayesebenzisa amatheniphu “njengamalambu kaJack” ekuqaleni.Kodwa lapho abokufika befika eMelika, bathola ukuthi amathanga ayemaningi kakhulu kunotheniphu.Ngakho iJack-O-Lantern eMelika yayiyithanga elinezigodi, elikhanyiswe ngelahle.

Ngakho, nakuba amanye amahlelo engase amukele i-Halloween “njengeholide” alithandayo, usuku ngokwalo aluzange luphume emikhubeni emibi.Yavela emikhubeni yamaCelt okugubha unyaka omusha, futhi yaphuma emithandazweni yeNkathi Ephakathi yabantu baseYurophu.Futhi namuhla, ngisho namasonto amaningi anamaphathi e-Halloween noma imicimbi yokuqopha amathanga yezingane.Phela usuku ngokwalo lubi ngendlela umuntu afisa ngayo.


Isikhathi sokuthumela: Mar-12-2022